SIRMAKKO REINDEER FARMIN RYHMÄVARAUSEHDOT

Varausehdot

Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Sirmakko
Reindeer Farmin väliseen sopimussuhteeseen tilavarauksissa sekä ohjelmapalveluissa.
Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä. Varausvahvistuksesta ilmenee
varauksen tiedot, ryhmän koko, tilattavat palvelut ja niiden hinnat. Tuotteiden hinnat
sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Pidätämme oikeuden hintojen
muutoksiin.

Hyväksyminen

Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy
nämä varausehdot.

Varaaminen

Kaikki varaukset on tehtävä vähintään 7 päivää ennen ohjelman alkamisajankohtaa.
Ryhmävaraukset tulee tehdä aina kirjallisena sähköpostiin sales@sirmakko.fi. (Asiakkaan on
oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova ja muutokset varauksiin tulee tehdä
kohdassa 4 kuvatulla tavalla.) Asiakkaan varauksen yhteydessä antamat tiedot tallentuvat
Sirmakko Reindeer Farmin asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus kieltää Sirmakko
Reindeer Farmin markkinointimateriaalin vastaanottaminen varausta tehdessä.

Maksu ja maksuehdot

Maksut määräytyvät seuraavasti:
Varaus on vahvistettu kun lasku on maksettu. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan
arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Viivästyneistä maksuista peritään
korkolain (633/1982) 4 §:n mukainen viivästyskorko.

Muutokset

Muutos tulee tehdä aina kirjallisena sähköpostiosoitteeseen sales@sirmakko.fi. Mikäli
varausta muutetaan (ajankohta, henkilömäärä, lisäpalvelut) on Sirmakko Reindeer Farmilla
oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluna 13 €/muutoskerta (sis. alv.). Jos lasku on
maksettu, lähetetään lisälasku lisäkustannuksista. Sähköpostilla tehty muutos katsotaan
saapuneeksi silloin, kun tieto muutoksesta on saavuttanut Sirmakko Reindeer Farmin
myyntihenkilöstön. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan muutos
tapahtuneeksi seuraavana aukiolopäivänä. Lähetämme muutoksesta vahvistuksen
asiakkaan varauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisena sähköpostiosoitteeseen sales@sirmakko.fi.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saavuttanut
Sirmakko Reindeer Farmin myyntihenkilöstön. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan
jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana asiakaspalvelupisteen aukiolopäivänä.
Lähetämme peruutuksesta vahvistuksen asiakkaan varauksen yhteydessä antamaan
sähköpostiosoitteeseen.
Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan
on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli lasku ei ole maksukehotuksesta
huolimatta maksettu, Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus perua varaus ja periä
asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu. ? Mikäli varaus peruutetaan ennen
varausajan alkamista asiakkaan tai hänen läheisensä tai ryhmän vetäjän äkillisen sairauden,
tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin
maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla 13 € (sis alv).
Sairauden ja tapaturman kohdalla Sirmakko Reindeer Farmille on lähetettävä
lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta.

Peruutusehdot

Yli 7 vuorokautta ennen ohjelman alkamis ajankohtaa –peruutusmaksu 10%
kokonaissummasta
7 – 0 vuorokautta ennen ohjelman alkamis ajankohtaa –peruutusmaksu 100%
kokonaissummasta

Sirmakko Reindeer Farmin oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Sirmakko Reindeer Farm perua
varauksen.
Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus perua varaus, jos ohjelmapalveluiden
kyseessä ollessa sään yllättävä muutos tai muuten toiminnan turvallisuuteen
vaikuttava asia muuttuu.
Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus muuttaa retken reittiä, ajankohtaa tai tuotetta,
mikäli turvallisuusnäkökohdat näin vaativat.
Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole
maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä.
Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Asiakkaalle
mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata.

Opasvarauksen varausehdot

noudattavat pääosin Suomen Opasliitto Ry:n suosituksia:
Opastukset on varattava etukäteen.
Opastuksen voi perua peruutusehtojen mukaan viimeistään 7 vrk ennen varattua aikaa.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 vrk ennen varattua aikaa, veloitetaan koko
opastuksen hinta.
Opas on paikalla 15 min ennen varattua aikaa, ja odottaa ryhmää enintään 30 min varatun
ajan alkamisesta. Mikäli ryhmä haluaa oppaan odottavan pidempään, veloitetaan
odotusajasta jokaiselta alkavalta tunnilta 50 euroa (sis.alv). Opas jää odottamaan vain,
mikäli hänellä ei ole muita sitoumuksia.

Huomioithan seuraavat arvot tapahtumien järjestämisessä

Luontoarvot säilyvät ja toiminta ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun ja -arvojen (aitous,
vastuullisuus, yllätyksellisyys, innostavuus ja ympäristöstä sekä ihmisistä välittäminen)
kanssa.
 
Matkailu ei häiritse luontoa.
Kuljetaan reiteillä aina kun on mahdollista.
Toiminnan on aina noudatettava alueen järjestyssääntöä ja kunnioitettava alueen
perustamistarkoitusta.
Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän.
Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea turhaa ympäristön kuormitusta.
Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily.
Roskat kerätään ja toimitetaan jätteenkeräyspisteisiin.
Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan.
Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden mukaan huomioon tiedon ja elämysten
tarjonnassa.
Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia oppaita.
Oppaat ovat hyvin koulutettuja.
Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat
Otetaan huomioon kaikki luonnossa liikkujat.
Ylläpidetään luonnonrauhaa.
Viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista
Asiatiedot ovat luotettavia.
Tiedotus on jatkuvaa, avointa ja vuorovaikutteista.
Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Sirmakko Reindeer Farmille vahingon, jonka hän on
toiminnallaan vuokrakohteelle tai Sirmakko Reindeer Farmille muutoin aiheuttanut.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi Sirmakko Reindeer Farmille. Mikäli tämä
ei ole mahdollista tai asiaan ei saa tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus,
tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen:
info@sirmakko.fi
 
 Sirmakko Reindeer Farm varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden
käsittelyajan. Jos asiakas ja Sirmakko Reindeer Farm eivät pääse yhteisymmärrykseen,
kuluttaja-asemassa oleva asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan
käsiteltäväksi. Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan
käräjäoikeudessa.

Muuta huomioitavaa

Vuokralaisen tulee noudattaa kaikkia vuokrakohteen käytöstä annettuja ohjeita. Sirmakko
Reindeer Farm ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista asiakkaalle mahdollisesti
aiheutuvaa haittaa tai kuluja.