Sirmakko Reindeer Farmin ryhmävarausehdot

Varausehdot

Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Sirmakko Reindeer Farmin väliseen sopimussuhteeseen tilavarauksissa sekä ohjelmapalveluissa. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä. Varausvahvistuksesta ilmenee varauksen tiedot, ryhmän koko, tilattavat palvelut ja niiden hinnat. Tuotteiden hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Hyväksyminen

Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.

Varaaminen

Kaikki varaukset on tehtävä vähintään 7 päivää ennen ohjelman alkamisajankohtaa. Ryhmävaraukset tulee tehdä aina kirjallisena sähköpostiin sales@sirmakko.fi. (Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova ja muutokset varauksiin tulee tehdä kohdassa 4 kuvatulla tavalla.) Asiakkaan varauksen yhteydessä antamat tiedot tallentuvat Sirmakko Reindeer Farmin asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus kieltää Sirmakko Reindeer Farmin markkinointimateriaalin vastaanottaminen varausta tehdessä.

Maksu ja maksuehdot

Maksut määräytyvät seuraavasti:
 
Varaus on vahvistettu kun lasku on maksettu. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain (633/1982) 4 §:n mukainen viivästyskorko.

Muutokset

Muutos tulee tehdä aina kirjallisena sähköpostiosoitteeseen sales@sirmakko.fi. Mikäli varausta muutetaan (ajankohta, henkilömäärä, lisäpalvelut) on Sirmakko Reindeer Farmilla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluna 13 €/muutoskerta (sis. alv.). Jos lasku on maksettu, lähetetään lisälasku lisäkustannuksista. Sähköpostilla tehty muutos katsotaan saapuneeksi silloin, kun tieto muutoksesta on saavuttanut Sirmakko Reindeer Farmin myyntihenkilöstön. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan muutos tapahtuneeksi seuraavana aukiolopäivänä. Lähetämme muutoksesta vahvistuksen asiakkaan varauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisena sähköpostiosoitteeseen sales@sirmakko.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saavuttanut Sirmakko Reindeer Farmin myyntihenkilöstön. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana asiakaspalvelupisteen aukiolopäivänä. Lähetämme peruutuksesta vahvistuksen asiakkaan varauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.
 
Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli lasku ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu. Mikäli varaus peruutetaan ennen varausajan alkamista asiakkaan tai hänen läheisensä tai ryhmän vetäjän äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla 13 € (sis alv). Sairauden ja tapaturman kohdalla Sirmakko Reindeer Farmille on lähetettävä lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta.

Peruutusehdot

Yli 7 vuorokautta ennen ohjelman alkamis ajankohtaa –peruutusmaksu 10% kokonaissummasta.
 
7 – 0 vuorokautta ennen ohjelman alkamis ajankohtaa –peruutusmaksu 100% kokonaissummasta.

Sirmakko Reindeer Farmin oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Sirmakko Reindeer Farm perua varauksen.

Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus perua varaus, jos ohjelmapalveluiden kyseessä ollessa sään yllättävä muutos tai muuten toiminnan turvallisuuteen vaikuttava asia muuttuu.

Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus muuttaa retken reittiä, ajankohtaa tai tuotetta, mikäli turvallisuusnäkökohdat näin vaativat.

Sirmakko Reindeer Farmilla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä. Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata.

Opasvarauksen varausehdot

Varausehdot noudattavat pääosin Suomen Opasliitto Ry:n suosituksia:

Opastukset on varattava etukäteen. Opastuksen voi perua peruutusehtojen mukaan viimeistään 7 vrk ennen varattua aikaa. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 vrk ennen varattua aikaa, veloitetaan koko opastuksen hinta.

Opas on paikalla 15 min ennen varattua aikaa, ja odottaa ryhmää enintään 30 min varatun ajan alkamisesta. Mikäli ryhmä haluaa oppaan odottavan pidempään, veloitetaan odotusajasta jokaiselta alkavalta tunnilta 50 euroa (sis.alv). Opas jää odottamaan vain, mikäli hänellä ei ole muita sitoumuksia.

Huomioithan seuraavat arvot tapahtumien järjestämisessä

Luontoarvot säilyvät ja toiminta ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun ja -arvojen (aitous, vastuullisuus, yllätyksellisyys, innostavuus ja ympäristöstä sekä ihmisistä välittäminen) kanssa.
 • Matkailu ei häiritse luontoa.
 • Kuljetaan reiteillä aina kun on mahdollista.
 • Toiminnan on aina noudatettava alueen järjestyssääntöä ja kunnioitettava alueen perustamistarkoitusta.
 • Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän.
 • Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea turhaa ympäristön kuormitusta.
 • Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily.
 • Roskat kerätään ja toimitetaan jätteenkeräyspisteisiin.
 • Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan.
 • Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
 • Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden mukaan huomioon tiedon ja elämysten tarjonnassa. Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia oppaita.
 • Oppaat ovat hyvin koulutettuja.
 • Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat.
 • Otetaan huomioon kaikki luonnossa liikkujat.
 • Ylläpidetään luonnonrauhaa.
 • Viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista.
 • Asiatiedot ovat luotettavia.
 • Tiedotus on jatkuvaa, avointa ja vuorovaikutteista.
 • Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Sirmakko Reindeer Farmille vahingon, jonka hän on toiminnallaan vuokrakohteelle tai Sirmakko Reindeer Farmille muutoin aiheuttanut.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi Sirmakko Reindeer Farmille. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saa tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen: info@sirmakko.fi
 
Sirmakko Reindeer Farm varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. Jos asiakas ja Sirmakko Reindeer Farm eivät pääse yhteisymmärrykseen, kuluttaja-asemassa oleva asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Muuta huomioitavaa

Vuokralaisen tulee noudattaa kaikkia vuokrakohteen käytöstä annettuja ohjeita. Sirmakko Reindeer Farm ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.